Vedtægter

 

for

Dansk Selskab for Farmakologi

(F.M.B.A)

Foreningens navn, hjemsted, virke og formål

§ 1

Foreningens navn er Dansk Selskab for Farmakologi (Danish Pharmacological Society).

§ 2

Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§ 3

 1. Foreningens formål er at styrke farmakologien og toksikologien i Danmark for herigennem at fremme lægemiddeludvikling og rationel farmakoterapi. Foreningens formål skal navnlig fremmes ved
 • at Foreningens fungerer som paraplyorganisation for de i § 5 nævnte stiftende ordinære medlemmer af Foreningen og arbejder for at fremme disse medlemsorganisationers formål, i det omfang det ligger inden for Foreningens formål,
 • at afholde eller støtte afholdelsen af nationale og internationale farmakologiske og toksikologiske videnskabelige møder, workshops, kurser og kongresser i Danmark,

at yde praktisk og faglig støtte til udgivelse af lærebøger og tidsskrifter og anden informationsvirksomhed, der fremmer Foreningens formål

 • at arbejde for at styrke undervisningen i farmakologi præ- og postgraduat på danske universitetsstudier, og
 • at fremme Foreningens formål på andre måder, som bestyrelsen måtte finde hensigtsmæssige.
 1. Foreningen har yderligere til formål at arbejde for den fortsatte udvikling og udgivelse af det videnskabelige tidsskrift ”Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology” (BCPT) i henhold til en af Foreningen og BCPT indgået associeringsaftale.
 1. Foreningen skal, med henblik på at fremme Foreningens formål, hvert år i første kvartal – så vidt muligt i forbindelse med den ordinære generalforsamling – afholde et videnskabeligt møde.

Medlemskab

§ 4

 1. Foreningens ordinære medlemmer består af de foreninger, der har stiftet Foreningen, nemlig
 • Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi
 • Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
 • Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi
 • Danmarks Farmaceutiske Selskab
 1. Som associerede medlemmer af Foreningen kan optages andre videnskabelige selskaber og private organisationer med farmakologisk sigte. Associerede medlemmer har samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer, bortset fra, at de ikke har stemmeret på Foreningens generalforsamling.
 1. Begæring om optagelse som associeret medlem i Foreningen skal indgives skriftligt til bestyrelsen, der herefter træffer endelig beslutning om begæring om medlemskab skal efterkommes.
 1. Når der i det efterfølgende henvises til medlemmer, uden at angive om disse er ordinære eller associerede, dækker henvisning såvel ordinære som associerede medlemmer.

§ 5

 1. Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.
 1. Medlemskabets ophør fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for Foreningen, som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør, herunder medlemsbidrag, som er forfaldent til betaling.

§ 6

Medlemmerne er forpligtede til at overholde Foreningens vedtægter og at optræde loyalt i forhold til Foreningen og dets formål.

§ 7

 1. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer træffe beslutning om at ekskludere et medlem, der væsentligt tilsidesætter sine forpligtelser over for Foreningen, handler til skade for Foreningen eller ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab.
 1. Eksklusion fritager ikke medlemmet fra pligten til at betale kontingent for den resterende del af regnskabsåret. Indbringelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion for generalforsamlingen forudsætter, at medlemmet betaler kontingent for det regnskabsår, hvori generalforsamlingen afholdes.

§ 8

Medlemmerne vil modtage de af Foreningen udsendte publikationer, bl.a. nyhedsbreve og indbydelse til deltagelse i relevante workshops, konferencer m.m.

Finansiering og kontingent

§ 9

 1. Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde et årligt budget, som skal vedtages i fuld enighed.
 1. Udgifterne til Foreningens drift finansieres gennem medlemskontingenter og tilskud fra BCPT, fonde, foreninger, statslige, regionale og kommunale myndigheder, og tillige med sponsorater.
 1. Kontingentstørrelse fastsættes på den ordinære (og stiftende) generalforsamlingen for ét år ad gangen.
 1. For nye medlemmer betales forholdsmæssigt kontingent afhængig af tidspunktet for medlemmets indtræden.

Kommunikation med Foreningens medlemmer

§ 10

 1. Kommunikation mellem Foreningen og dets medlemmer kan efter bestyrelsens bestemmelse ske enten ved almindelig post eller ved mail til den postadresse/mailadresse, som et medlem har opgivet til Foreningen og som fremgår af den fortegnelse, der føres over Foreningens medlemmer.
 1. Meddelelser til et medlem, der indeholder en påstand om medlemmets aktuelle eller potentielle misligholdelse af sine forpligtelser over for Foreningen, skal dog sendes med rekommanderet post.

Generalforsamlingen

§ 11

Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

§ 12

 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes til behandling af et bestemt angivet emne, når bestyrelsen, revisor eller 2 af Foreningens medlemmer finder det hensigtsmæssigt. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæring om indkaldelse.

§ 13

 1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og afholdes i Århus, København eller Odense.
 1. Indkaldelse skal ske skriftligt med et varsel af mindst 14 dages og højst 4 uger.
 1. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med samtli­ge forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og ved ekstraordinære generalforsamlinger tillige oplysning om årsagen her­til.

§ 14

Ethvert medlem er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på Foreningens generalforsamlin­ger. Forslag skal for at kunne forelægges på den ordinære generalforsamling være skriftligt formuleret og skal være indgivet til bestyrelsen inden 1. marts eller senest 5 uger før gene­ralforsamlingens afholdelse.

§ 15

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfat­te:

 1. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og fastsættelse af bestyrel­sens vederlag
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget
 5. Udpegning/valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

§ 16

Generalforsamlingen ledes af en di­rigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse.

§ 17

 1. Et ordinært medlem har én (1) stemme.
 1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen deltagende medlemmer, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.
 1. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgiv­ne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede ordinære medlemmer.
 1. Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er beslutningen i øvrigt vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på general­for­sam­lin­gen deltagende stemmeberettigede ordinære medlemmer, indkal­der bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordi­nær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på general­forsamlingen deltagende stemmeberettigede ordinære medlemmer.
 1. Associerede medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

§ 18

 1. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.
 1. Referatet udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Foreningens ledelse

§ 19

 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på op til 12 medlemmer.
 1. Bestyrelsen skal bestå af følgende:
 • De ordinære medlemmer udpeger hver to medlemmer og en suppleant til bestyrelsen for en 3-årig periode
 • Ét medlem udpeget af forretningsudvalget for BCPT blandt udvalgets medlemmer, og
 • Redaktøren for BCPT
 1. Ved konstituering af bestyrelsen vælger denne en formand og en næstformand for en 3-årig periode.
 1. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af Foreningens bestyrelse, indtræder suppleanten/udpeger BCPT straks et nyt medlem af bestyrelsen, der opfylder betingelserne.
 1. Genudpegning til bestyrelsen kan finde sted.

§ 20

 1. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Foreningens virksomhed samt påse, at bogføring og formuefor­valtning kontrolleres på en efter Foreningens forhold til­fredsstillende måde.
 1. Alle be­slutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslut­ningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede.
 1. Bestyrelsens formand leder bestyrelsesmøderne.
 1. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en proto­kol, der underskrives af en referent og bestyrelsesformanden.

§ 21

 1. Foreningens formand varetager den daglige ledelse af Foreningen og skal sørge for, at Foreningens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens reg­ler herom, at formueforvaltningen sker på betryggende måde og skal i samråd med bestyrelsens øvrige medlemmer foranledige, at der til stadighed er fastsat nogle hovedretningslinjer for Foreningens væsentligste aktivitetsområder.
 1. Bestyrelsen kan, hvis det findes hensigtsmæssigt, engagere en administrator til at bistå formanden med det praktiske arbejde vedrørende den daglige ledelse af Foreningen.

Tegningsret og hæftelse

§ 22

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, af 3 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

§ 23

Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen hæftelse for Foreningens forpligtelser.

Regnskab og revision

§ 24

Foreningens regnskabsår og kontingentår er kalenderåret.

§ 25

 1. Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) finder anvendelse med de afvigelser, der følger af Foreningens særlige forhold.
 1. Årsrapporten udsendes til Foreningens medlemmer senest samtidigt med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 26

Årsrapporten revideres af en revisor, der vælges på Foreningens ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Revisor kan genvælges.

Opløsning

§ 27

 1. Beslutning om Foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen under opfyldelse af samme krav som til vedtægtsændring. Tilsvarende krav gælder en beslutning om at overdrage hele eller væsentlige dele af Foreningens aktiviteter til andre.
 1. I tilfælde af Foreningens opløsning skal en eventuel formue, efter betaling af al gæld, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse anvendes udelukkende til almennyttige formål inden for sygdomsbekæmpelse i bred forstand eventuelt ved, at formuen tilfalder almennyttige fonde eller foreninger, der har til formål at fremme sygdomsbekæmpelse.
 1. Medlemmerne har ikke ved Foreningens opløsning eller ved udtræden, herunder ved eksklusion, ret til andel af Foreningens formue.

*****

Således vedtaget på Foreningens stiftende generalforsamling den 28. november 2008.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 25. november 2010.

Revideret på ordinær generalforsamling den 31. maj 2022.